Dua ve Salavatlar

 / Dua ve SalavatlarDUALAR VE SALAVATLAR


Hacı Mustafa Hayri Baba Hz. lerinin Sevgili Şeyhimiz Mehmet Baba Hz.lerinin şahsına her ziyaretlerinde yazıp verdiği seçme Dua, Selatu Selam ve Tesbihler. Bizlerde bu eşsiz ” Hazine ” den dua ve himmetleri ile faydalanırız inşaallah.

Lütfu İlâhî Kadem basar bin üç yüz on bir de

Hidâyet güneşiydi hep ümmeti Muhammed’e (S.A.V.)

Makamı Kurbiyette kalmışlardı elli küsür sene

İsteyen rabıta yapıp sorabilir Resulullah Efendimize.

Bin üç yüz doksan beş ufkundan zâhiren inse de,

Batınan tasarrufu kalacak İnşaallah böyle.


EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Huvallahullezi Lailahe İllahu

er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs,es-Selâm, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr,el-Mütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri’, el-Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, es-Semi’, el-Basîr, el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm,el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi’, el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, el-Ehad, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli, el-Müteâlî, el-Berr, et-Tevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf, Mâlikü’l-Mülk, Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi’, el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni’, ed-Dârr, en-Nâfi’, en-Nûr, el-Hâdi, el-Bedî’, el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr. (Celle Celalehü)
 

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
 

 1
YA RAHMÂN

YA RAHÎM

YA GAFFÂR

 YA SETTÂR

 6
YA VÂHİD

YA EHAD

YA SAMED

YA NÛR

 2
YA EVVEL

YA ÂHİR

YA ZÂHİR

YA BÂTIN

 7
YA MÂNİ’

YA NÂFİ’

YA DÂFİ’

YA SELAM

3
YA KÂDİR

YA ALÎM

YA SEMÎ’

YA BASÎR

8
YA RAGÎB

YA MUCÎB

YA HAFÎZ

YA VEKÎL

4
YA HANNÂN

YA MENNÂN

YA DEYYÂN

YA BURHÂN

 9
YA KÂDİR

YA KAHHÂR

YA DÂR

YA MÜMÎT

 5
YA HÂDİ

YA ŞÂFÎ

YA MÜ’MİN

YA MÜHEYMİN

10
YA HÂFID

YA SERİ’

YA ŞEDÎD

YA MÜNTEKİM


Allah’ım bu zamana kadar yarattıklarıyın ve yaratacaklarıyın cümlesinin milyon misli adedince sana hamdu senalar olsun:

3 defa, “Elhamdulillah”.

Ve bir o kadar da Habibine selatü selam olsun:

3 defa, “Allahümme Salli Alâ Muhammedin ve Alâ Âli Muhammed

Ve bir o kadar da sana inanan kullarıyın ruhu mübarekelerine hayır duada bulunuruz:

3 defa, “Rabbena’ğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmü’l-hisâb.”

Âmin, âmin, bi hürmeti Tâ Hâ ve Yâ Sîn. Ve selâmun alel mürselîn. Velhamdulillahi Rabbil âlemîn.

Not: Esmalar gruplar halinde 3, 5, 7, 9, 11 defa okunabilir.
 

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

İLAHİ ENTE MAKSUDİ VE RIZAİKE VE LİKAİKE MATLUBİ VE ATİNİ MUHABBETEKE VE MARİFETEKE YA ALLAH CELLE CELALÜHÜ AMMA NEVALÜHÜ VELA İLAHE GAYRÜK

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme ente rabbi lâ ilâhe illa ente halekteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzübike min şerri mâ sana’tü ebuü leke bi ni’metike aleyye ve ebu ü bi zenbi fağfirli zünubi feinnehü lâ yağfirüzzünübe illa ente estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, min külli makerihallah…

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinil fatihi limâ uğlika vel hâtimi limâ sebeka nâsiril Hakkı bil Hakkı vel Hâdi ilâ sırâtikel müstegîmi ve alâ âlihi ve ashâbihi Hakka kadrihi ve migdârihil azîm.

SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA(SAV) ‘İN İSİMLERİNDEN BAZILARI

Muhammedün, Mahmûdun, Ahmedun, Hâmidun, Gâsimun, Âgibun, Hâtemun, Mâhin, Dâin, Sirâcun, Münîrun, Hâşirun, Mubeşşirun, Nezîrun, Munzirun, Rasûlun, Murselun, Nebiyyun, Mehdiyyun, Mühtedin, Halîlün, Habîbün, Tabîbün, Safiyyun, TâHâ, YâSîn, Mustafâ, Müctebâ, Murtedâ, Nâsirun, Gâimun, Hâfizun, Şâhidun, Şehîdun, Âdilün, Âlimun, Halîmun, Nûrun, Mübînün, Burhânun, Hüccetün, Beyânun, Mutîun, Mezkûrun, Vâizun, Sâhibun, Nâtigun, Sâdigun, Musaddigun, Muzafferun, Mekkiyyün, Medeniyyün, Ebtahıyyun, Gureyşiyyun, Arabiyyun, Hâşimiyyun, Azîzun, Harîsun, Raûfun, Rahîmun, Cevâdun, Ğaniyyün, Fettâhun, Alîmun, Münîbun, Hatîbun, Fasîhun, Raşîdun, Tâhirun, Mutahherun, İmâmun, Emîrun, Mutevassıtun, Sâbigun, Mugtesidun, Evvelun, Âhirun, Zâhirun, Bâtınun, Şâfiun, Müşeffeun, Hâdin, Muhallilun, Muharrimun, Âmirun, Nâhin, Hakîmun, Garîbun, Şâkirun, Şekûrun, Sabûrun, Ragîbun, Muzzemmilun, Müddessirun, Muallâ, Muzekkâ, Muşfigun, Muhsinun, Mutemmimun, Sallallahu aleyhi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Elhamdülillahi rabbil alemîn. Errahmanirrahîm. Maliki yevmiddîn. İyyakena’budü ve iyyake nestaîn. İhdinassıratal müstakîm. Sıratellezîne en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim veleddâllîn Âmîn. İnnallahe ve melâiketehu yusallûne alennebiyyi yâ eyyuhellezîne amenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ.

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn ve selamun alel murselîn vel hamdulillahi rabbil alemîn.(Makamı şükranda iki el yüze mesh edilecek.)

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ RESÛLALLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ HABÎBALLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ HALÎLALLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ NEBİYYALLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ SAFİYYALLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ HAYRE HALGILLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ NÛRA ARŞİLLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ EMÎNE VAHYİLLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ MEN iHTÂRAHULLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ MEN ERSELEHULLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ MEN ZEYYENEHULLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ MEN ŞERREFEHULLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ MEN KERREMEHULLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ MEN AZZEMEHULLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ MEN ALLEMEHULLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ MEN SELLEMEHULLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ MEN KELLEMEHULLAH

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ SEYYİDEL MURSELÎN

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ SEYYİDEL EVVELÎNE VEL AHİRÎN

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ İMAMEL MUTTAGÎN

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ HÂTEMENNEBİYYÎN

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ ŞEFÎAL MÜZNİBÎN

Essalâtu vesselâmü aleyke yâ RAHMETENLİL ÂLEMÎN.

Salâvâtullahi ve melâiketihi ve enbiyâihi ve rusûlihi ve hameleti arşihi ve cemîi halgıhı alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi aleyhi ve aleyhimisselâmu ve rahmetullahi ve berakâtuhu.

(Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve habîbike ve resûlikennebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi vesahbihi ve sellim.)3

(Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil melîhi sâhibil magâmil e’lâ vellisânilfasîh.)3

Allahummec’al efdale salavâtike ebeden ve enmâ berekâtike sermeden ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve adeden alâ eşrefil halaıgıl insâniyyeti ve mecmeılhagâigıl imâniyyeti ve tûrıttecelliyâtil ihsâniyyeti ve mehbitil esrârir rahmâ­niyyeti ve arûsil memleketir rabbâniyyeti ve vâsitati ıgdın nebiyyine ve mugad­dimi ceyşil murselîne ve gâidi rakbil enbiyâil mükerramîne ve efdalil halgi ecmaîne hâmili livâil izzil e’lâ ve mâliki ezimmetil mecdil esnâ şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâri sevâbigil uveli ve tercumâni lisânil gıdemi ve menbail ilmi vel hilmi vel hikemi mezheri sırril vucûdil cuz’iyyi vel külliyyi ve insâni aynil vucûdil ulviyyi ves sufliyyi (rûhi cesedil kevneyni)3 (ve ayni hâyâtidda­reyni)3 elmutehaggigi bi e‘lâ rutebil ubûdiyyeti vel mütahalligi bi ahlagil magâmâtil istifâiyyeti elhalîlil e’zami vel habîbil ekremi seyyidinâ Muhammedibni Abdillahibni Abdilmuttalibi ve alâ sâiril enbiyâi vel murselîne ve alâ melâiketikel mugarrebîne ve alâ ibâdillahis sâlihîne min ehlissemâvâti ve ehlil aradîne küllemâ zekere kezzâkirûne ve ğafele anzikrikel ğâfilûne ve sellim ve radiyallahu an eshâbi resûlillahi ecma’în (âmîn).

HZ. ALİ R.A. EFENDİMİZİN OKUDUĞU SALAVATI ŞERİFE

Allahumme salli alâ muhammedin bahri envârike ve ma’deni esrârike ve ayni inâyetike ve şemsi hidâyetike ve arûsi memleketike ve emni vilâyetike ve lisâni muhabbetike ve imâmi hadretike ve hayri halgıke ve ehabbil halgi ileyke abdike ve habîbike ve resûliken nebiyyil ummiyyillezî hatemte bihil enbiyâe vel murselîne ve alâ melâiketikel mugarrebîne min ehlissemâvâti ve ehlil eradîne rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmaîne birahmetike yâ erhamerrâhimîne velhamdulillahi Rabbil âlemîn.

GAVSULAZAM ABDULKADİR GEYLANİ HZ.LERİNİN OKUMUŞ OLDUĞU SALAVATI ŞERİFE

Allahumme salli alâ Muhammedin seyyidil kevneyni vessekaleyni vel ferîgayni ceddil Haseni ve Huseyni Mahbûbi Rabbil Meşrıgayni vel Mağribeyni el Magsûdi vel Matlûbi bi gâbi gavseynil mütecellâ bi tecelliyeynillezî gâle lehul vâhidûl ehadu yâ nûrannûri veyâ sırrassırrı veyâ hâzâine ma’rifetin efdeytu mulkî aleyke Yâ Muhammedü milledünil arşi ilâ tahtil aradîne küllühüm yetlubûner rıdâe ve ene etlubu rıdâeke sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ Âli Muhammedin velhamdülillahi Rabbil Âlemîn.

SEYYİD AHMEDER RUFAİ HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALAVATI ŞERİF

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve halîlike ve habîbike salâten ergâ bihâ merâgıyel ihlâsi ve enâlü bihâ ğâyetel ihtisâsi ve alâ âlihî ve sellim teslîmen adede mâ ehâta bihi ılmüke ve ahsâhü kitâbüke küllemâ Zekerekezzâkirûne ve ğafele an zikrihil ğâfilûn.


İBRAHİM DUSSUKİ HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALAVATI ŞERİF
Allahümme salli Alezzâtil Muhammediyyetil latîfetil ahadiyyeti şemsi semâil Esrâri ve mazheril envâri ve merkezi medâril celâli ve gutbi felekil cemâli allahümme bi sırrıhi ledeyke ve seyrihi ileyke âmin havfî ve ekil usratî ve ezhib huznî ve hırsî ve kellî ve huznî ileyke minnî ve zugnil fenâe annî velâ tec’alnî meftûnen bi nefsî mahcûben bihissî vekşiflî an külli sırrın mektûmin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Yâ Hayyu,Yâ Kayyûm,yâ Allah…

SEYYİD AHMED BEDEVİ HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALAVATI ŞERİF

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin şeceratil aslin nûrâniyyeti velem’atil gabdatir rahmâniyyeti ve efdalil hılgatil insâniyyeti ve eşrefissûretil cismâniyyeti ve ma’denil esrârir rabbâniyyeti ve hazâinil ulûmil istifâiyyeti sâhibil gabdetil asliyyeti ve behcetis seniyyeti verrutbetil aliyyeti minedderacâti. Ennebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi adede mâ halagte ve rezagte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmi teb’asu men efneyte ve sellim teslîmen kesîran velhamdülillahi rabbil âlemîn.


İMAMI AZAM HZ.LERİNİN OKUDUĞU SALÂVATI ŞERİF

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin mahtelefel melevâni ve teâgabel asrâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel fergadâni ve belliğ rûhahü ve ervâhe ehlibeytihi minettahiyyeti vesselâmi verham ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîran ilâ yevmil haşri vel garâr.
 

SALATI TEFRİCİYE- NARİYE

Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedin-illezî tenhallü bihil’ugadü ve tenfericü bihil kurabu ve tugdâ bihil havâicü ve tünâlü bihir-rağâibü ve hüsnül-havâtimi ve yüstesgal-ğamâmü bivechihil-kerîmi ve alâ âlihi ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin biadedi külli ma’lûmin lek…
 

SALATEN TÜNCİNA-MÜNCİYE

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemi’il mihani vel ihani vel ahvâli vel beliyyât. Ve tüsellimünâ bihâ min cemi’il fiteni vel esgâmi vel âfâti vel âhâti ve tütahhirunâ bihâ min cemi’il uyûbi vesseyyiâti. Ve tağfiru lenâ bihâ min cemi’iz zünübâti ve temhû bihâ annâ cemi’al hatîâti. Ve tagdî lenâ bihâ cemi’a mâ natlubuhu minel hâcâti. Ve terfe’unâ bihâ indeke a’ledderacât. Ve tübelligunâ bihâ agsel ğâyâti min cemi’il hayrâti fil hayâti ve ba’del memâti. yâ Rabbi! Yâ Allahü yâ Mücîbed daavâti bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîne irhamnâ, irhamnâ, bi hürmeti muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.

* * *

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil evveline ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fil ahirîne ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fil meleil e’la ila yevmiddin ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin fî külli vaktin vahînin ve salli ve sellim alâ cemi’il enbiyâi vel mürselîne ve alâ melâiketikel mukarrabîne ve alâ ibadikessâlihîne ve alâ ehli tâ’atike ecma’îne min ehlissemâvâti ve min ehlil aradîne verhamnâ vahşurnâ meahüm birahmetike yâ erhamerrahimîne velhamdülillahi rabbil âlemîn.

Mümin böylece salavât getirdikten sonra sussa bile o kimse Salavât-ı Şerife ile meşgul olmuş gibi olur. Bu hal kabirde yattığı müddetçe ve kıyamete kadar sürer. Bu husus Miftahul Kulup adlı kitabın 545. sayfasında aynen yazılıdır.

* * *

Allahümme salli ve sellim ve bârik alettalatizzâtil mutalsemi velğaysil mutamtami vel kemâlil mükettemi lâhûtil cemâli ve nâsûtil visâli tal’atil hakkı kesîbil insânil ezeliyyi fî neşrin mellem yezel fî gâbi nâsûtil visâlil akrabi allahümme salli bihi minhü fîhi aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen.

* * *

Allahümme salli alâ muhammedin mâdâmetissalavâtu,

ve salli alâ muhammedin mâdâmet berekâtühü,

ve salli alâ cesedi muhammedin fil ecsâdi,

ve salli alâ rûhi muhammedin fil ervâhi,

ve salli alâ kabri muhammedin fil kubûri,

ve salli alâ turâbi muhammedin fil etrâbi,

ve salli alâ cemi’il enbiyâi vel mürselîne velhamdülillahi rabbil âlemîn… * * *

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehüm minen-nebiyyîne vel-mürselîne. Salavâtullahi ve selâmühu aleyhim ecma’în.

Bu Salat-ı Selamı bir kere okuyan 4000 Salatı Selam okumuş gibidir.

* * *

Allahümme salli alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin fil evvelîne vel âhirîne ve fil meleil e’lâ ila yevmiddin…

* * *

Salavâtullahi ve melâiketihi ve enbiyâihi ve rusulihi ve cemi’i halgıhi alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin aleyhi ve aliyhimisselâmu ve rahmetullahi ve berekâtühü…

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin Tıbbil kulûbi ve devâihâ ve âfiyetil ebdâni ve şifâihâ ve nûril ebsâri ve diyâihâ ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

* * *

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala alihi biadedi küllü dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîra.(11.sinde kesîran kesira)

* * *

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala alihi bi adedi külli zerretin elfe elfi merretin.


ŞAHI GEYLANİ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU DUALARDAN

Allahümme (Sahhan)3, Vahhan, Bahhan, Hâ Mim lâ yübsirûne, TâHâ lâ yübsirûne ve ce’alnâ mimbeyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe’eğşeynâhüm fehüm lâ yübsirûne, Kâf Ha Ya Ayn Sad, Ha Mim Ayn Sin Kâf lâ yüsadde’ûne anhâ ve lâ yünzifûne (Ya Rabbi)3, ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil’azîm.

Bu duayı sabah ve akşam 3 kere okuyana hiçbir şey zarar vermez.”(Fuyuzat-ı Rabbaniye)

* * *

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah Adede İlmihi.

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah Adede Hilmihi.

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah Adede Habbâtihi.

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah Adede Hayâtihi.

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah Adede Hasâtihi.

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah Adede Kelimâtihi.

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah Adede Halgıhi.

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah Zinete Arşihi

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah Mil-e Semâvâtihi.

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah Mil-e Ardihi.

Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah Adede Misli Zâlike Ma’ahu..

* * *

Subhânallahil melikil guddûsil hallâkıl fa’âli inyeşe’ yüzhibküm ve ye’tî bi halgin cedîdin vemâ zâlike alallahi bi azîzin. Ve immâ yenzeğanneke mineşşeytâni nezğun festeizbillahi innehu hüvessemi’ul alîm. Rabbi eûzübike min hemezâtişşeyâtîni ve e’ûzübike rabbi en yahdurûni. Allahümma’simnî mineşşeytânirracîmi bi kavli Rabbi velâ yeûdühu hıfzıhümâ ve hüvel aliyyül azîm. Selimtü min külli şeytânin ve hâsidîne bi kavli rabbi ve hıfzan min külli şeytânin mâridin.

Benim vesveseye düştüğümü Mustafa Hayri Baba Hazretlerine söyledim, O da “Bu duayı okursun.” diye buyurdular.


EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Şâhatil vücûhu ve anetil vücûhu lil hayyil gayyûmi yâ zel celâli vel ikrâm. Fallahü Hayrun hâfızan ve hüve erhamürrahimîn. İnne veliyyiyallahüllezî nezzelel kitâbe ve hüve yetevellessâlihîne. Hasbiyallahü lâilâhe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma’asmihi şey’un filardi velâ fissemâi ve hüvessemiul alîm. Bismillahi bâbunâ tebâreke hîtânunâ Yâ Sîn sagfunâ, Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd kifâyetunâ, Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf himâyetunâ, Gâf, vel kurânil mecîdi vîgâyetunâ, feseyekfîke hümüllahü ve hüvessemiul alîm.Velâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azîm.Yine bir gün Hacı Mustafa Hayri Baba Hazretleri Üreğil Boğaziçinde otururken, “ Efendim! Bende vesvese var ” dedim. O da bu duayı yazıp verdi.

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Bismillahi alâ nefsî ve dînî bismillahi alâ külli şeyin a’tânîhi rabbî bismillahi alâ ehlî ve malî ve veledî (Allahu ekber)3 rabbi lâ üşriku bihi şey’en Allahü ekberu ve eazzü mimmâ ehâfü ve ahzarü mâşâallahü kâne vemâ lem yeşe’ lemyekün lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azîm. Allahümme innî es-elüke min hayrikellezî lâ yu’tihi gayrüke azze cârüke vecelle senâüke velâ ilâhe ğayrüke ic’al fî ibâdike min ğayri sûin ve mineşşeytânirracîm ve min külli cabbârin anîdin inne veliyyiyallahüllezî nezzelel kitâbe ve hüve yetevellassâlihîne fein tevellev fegul hasbiyallahü lâ ilâhe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

Bu duayı bana Hacı Mustafa Hayri Baba Hazretleri Üreğil Boğaziçinde otururken, “Vesvese var” dedim. O da “Bu duayı okursun” diye yazıp verdi.

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Eşraka nûrullahi ve zahera kelâmullahi ve sebbete emrullahi ve nefeze hükmullahi tevekkeltü Alallahi mâşâallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billahi ta hassentü bi hafiyyi lutfillahi ve bi letâifi sun’illahi ve bi cemîli setrillahi ve bi azîmi zikrillahi ve bi guvveti sultânillahi dehaltü fî kenefillahi veste’certü bi resûlillahi sallallahu aleyhi ve selleme teberre’tü min havlî ve kuvvetî vesteantü bi havlillahi ve guvvetihi (Allahümmesturnî vahfaznî)3 li nefsî ve dinî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî ve veledî ve ashâbî ve ahbâbî bi setrikellezî seterte bihi zâteke felâ aynün terâke velâ yedün tasilü ileyke yâ Erhamerrâhimîn (Uhcubnî anil gavmizzâlimîn)3 bigudretike yâ Gaviyyü yâ Metînü yâ Erhamerrâhimîn bike nesteînü Allahümme yâ sâbigal ğavsi veyâ sâbigal fevti veyâ sâmiassavti veyâ kâsiyel izâmi lehmen bâ’del mevti eğisnî ve ecirnî min hizyid dünyâ ve azâbil âhireti velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm ve sallallahü alâ seyyidinâ muhammedin hâtemin nebiyyîne ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesîran dâimen ila yevmiddîni velhamdülillahi Rabbil Âlemîn.
 

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme yâ men ni’amühü lâ tühsâ ve emrühü layü’sâ ve nûruhu lâ yutfâ ve lütfühü lâ yahfâ yâ men felegal bahre li Mûsâ ve ahyel Meyyite li İsa Aleyhimesselamü vece’alen nâre berden ve selâmen alâ İbrâhîme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin vec’allî ferecen ve mahrecen Allahümme bitele’lüi Nûri behâi hucubi arşike min a’dâî ihtecebtü ve bi setvetil ceberûti mimmen yekîdûnî tahassantü ve bi havli tavli cevli şedîdi guvvetike min külli Sultânin Tahassantü ve bi deymûmi Gayyûmi devâmi ebediyyetike min külli şeytânin isteaztü ve bi meknûnissırrı min sırrı sırrıke min külli hâmmetin tahallestü ve tahassantü yâ hâbisel vahşi yâ şedidel badşi aleyke tevekkeltü ve ileyke ünîbü ihbis’annî men zalemeni ve ağlib ammen ğalebenî keteballahü le eğlibenne ene ve rusulî innallahe gaviyyün Azîzün (Allahü Ekberü)3 ve eazzü min halgıhi cemî’an Allahü E’azzü mimmâ Ehâfü ve ehzarü Eûzübillahillezî Lâ ilâhe illâ hüve mümsiküs semâvâtisseb’i en tega’a alel ardi illa bi iznihi min şerri abdike ve cunûdihi ve eşyâihi ve etbâ’ihi minel cinni vel insi Allahümme küllî câren min şerrihim celle senâüke ve azze cârüke ve tebârekesmüke velâ ilâhe gayrüke tef’alü mâ teşâ-ü ve ente alâ külli şeyin gadîrün velhamdülillahi Rabbil Âlemîn.

Hacı Mustafa Hayri Baba Hazretleri, Şahı Geylani Hazretlerinin Cumartesi günü okuduğu bu duada bazı ilaveler ve çıkartmalar yaparak okumamı söylediler.

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme innî es-elüke bil elifil gâimillezî leyse gablehü sâ-bigun vebil lemeynilleteyni tameste bihimel esrâre vece’altehümâ beynel agli verrûhi ve ehazte aleyhimel ahdel vâsiga ve bil-hâil muhîtati bil ulûmil cevâmidi vel müteharriketi vesse vâmiti ven nevâtıgi ve es-elüke allahümme bismikel azîmil a’zami hüvallahüllezî lâ ilâhe illâ hüvarrahmânurrahîmül Melikül Guddûsüs Selâmül Mü’minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbirü ennûrül Hâdî El Bediül Gâdirül gâhirüllezî teşa’şe’a fer tefe’a ve gahere fesada’a ve nazara nazreten lil cebeli fetegatte’a ve harre Mûsâ saigan minel fezei entallahul ilahül ekremül ezeliyyü vessermediyyüllezî lâ yehûlüllezî tedheşü minhül ugûlü allahümme innî es-elüke bi sırrı sırrıllezî hüve ente ve adte bihi gulûbe ehlizzikri bi hafiyyi cevelâni ma’rifetike bil fikri iğmisnî (Ya Allahü)3, fî bahri envârike vem-le’ galbî min esrârike ve mekkinnî fîke ve minke ve es-elükel vüsûle bissırrıllezî tedheşü minhül ugûlü fe hüve min gurbihi zâhilun etînûhin B emlûhin B eyin ve emnin eyin ve emnin mihyâşin mihyâşin ellezî lehü mülküssemâvâti velardi allahümme inne sem’î ve basarî ve sırrî ve cehrî ve bâtınî ve zâhirî yeşhedü leke bil vahdaniyyeti ic’alnî üşâhidül gudreten nûraniyyete yâ allahü hüve (ted’ü bimâ türidü) yâ men yüsteğâsü bihi izâ udimel muğîsü ve yüntesarü bihi izâ udimen nasîrü ve yüntefeu bihi izâ ğulligat ebvabül mülûkil mürtecceti ve hacebethül gulûbül ğâfiletü tahfelûşin tahfelûşin ingata’arrecâü illa minke ve südde titturugu illâ ileyke ve hâbetil âmâlü illâ fîke (va ğavsâhü)3 (el a’cele)2 (el icâbete)2 ecib da’vetî vagdî hâcetî vekşif an basîretî velâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azîmi ve sallallahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ve selleme teslîmen ila yevmiddîni velhamdülillahi rabbil âlemîn.
 

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme innî es-elüke bi sırrızzâti ve bizzâtissırrı hüve ente ve ente hüve ihtecebtü bi nûrillahi ve bi nûri arşillahi ve bi külli ismillahi min aduvvî ve aduvvillahi bi mieti elfi lâ havle velâ kuvvete illâ billahi hatemtü alâ nefsî ve alâ dînî ve alâ külli şey’in a’tanîhi rabbî bi hâtemillahil meni-illezî hateme bihi agtâressemâvâti velardi ve hasbünallahü veni’mel vekilü ni’mel mevlâ ve ni’men nasîru ve sallallahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve eshâbihi ve sellim, ecmain.

* * *

Subhânallahi ve bihamdihi subhânallahil Azîmi ve bihamdihi vestağfirullahe ve etûbu ileyhi.

* * *

Subhânallahi ve bihamdihi adede halgıhi ve rıdâe nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimâtihi ve müntehâ ilmihi ve minnetihi ve rahmetihi ve ra’fetihi. (3-5-7 kere okunacak)

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Sübhânallahil Melikil Kuddûsil Hallâgil Fe’âli inyeşe’ yüzhibküm ve ye’ti bi Halgin cedîdin ve mâ zâlike allallahi bi Azîzin ve immâ yenzeğanneke mineşşeytâni nezğun Feste-izbillahi İnnehu Semîun Alîm. Bismillahillezî lâ yedurru me-asmihi şey’un filardi velâ Fissemâi ve Hüvessemi-ul alîmu. Yâ ğıyasel müsteğîsîne eğisnî Gul eûzü bi Kelimâtillahit tammâti lâ yücâvizühünne Berrün velâ fâcirün min şerri mâ halaga ve zere’e ve bere’e ve min şerri mâ yenzilü minessemâi vemâ ya’rücü fîhâ ve min şerri mâ zere’e fil ardi ve mâ yahrücü minhâ ve min şerri külli târigin illâ târigan yetrugu bi Hayrın yâ Rahmân. Rabbi innî mağlûbun fentasir vecbür galbiyel münkesira vecma’ şemlel Müddesir inneke enter Rahmânül Mugtedir. İkfinî yâ Kâfî fe enel Abdül Müftekar ve kefa billahi veliyyen ve kefa billahi nasîren inneşşirke le zulmün Azîmün ve Mallahü Yürîdü zülmen lil ibâdi fekutia dâbirül gavmillezîne Zalemû velhamdü lillahi Rabbil Âlemîn,

Yâ Faâl        Yâ Settâr        Yâ Cebbâr         Yâ Hâfid         Yâ Hâdî
Yâ Mâni’      Yâ Ragîb        Yâ Gâbıd           Yâ Serî’          Yâ Kâfî
Yâ Nâfi’        Yâ Mucîb       Yâ Kahhâr         Yâ Şedîd         Yâ Şâfî
Yâ Dâfi’        Yâ Hâfiz         Yâ Dâr               Yâ Muzill        Yâ Mümin

Yâ Selam     Yâ Vekîl         Yâ Mümît           Yâ Müntekim  Yâ Müheymin

(Yâ selâmü Sellim Yâ Rabbi Sellim) 11

Not :Beşerli guruplar 3, 5 veya 7 şer defa okunacak.


ŞAHI GEYLANİ HAZRETLERİNİN OKUDUĞU DUALARDAN

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme innâ nes’elüke (Ya Allahü)3 entu’tiyenâ sabren cemîlen ve ferecen garîben ve ecren azîmen ve galben selîmen ve lisânen zâkiren ve sa’yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ilmen nâfian ve galben hâşian ve Rızgan vâsian ve tevbeten nasûhan ve duâen müstecâben ve kesben tayyiben ve helâlen ve îmânen sâbiten ve dînen gayyimen ve cenneten ve harîren ve izzen ve zaferen ve fethan gariben yâ hayren nâsirîne ve yâ hayrel ğâfirîne veya mucîbe duâi ibâdikel mudtarrîne inneke ente rabbül âlemîne, âmîne, âmîne, ve sallallahümme efdale salâtin ve ezkâ teslîmin alâ efdali ibâdeke ecmaîne min ehlissemâvâti vel aradine Muhammedin hâtemil enbiyâi vel mürselîne ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîne salâten ve selâmen dâimeyni bâgiyeyni mütelâzimeyni ilâ yevmiddîn velhamdülillahi rabbil âlemîn.

EVRADI FETHİYENİN MÜNACAAT KISMI

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


Allahümme Allahümme yâ Mâlikerrikâb ve yâ Müfettihal ebvâb ve yâ müsebbibel esbâb heyyi’lenâ sebeben lâ nestetîu lehu taleben Allahümmec-alna meşğulîne bi-emrike âminîne bi-ahdike âyisîne min halkıke ânisîne bike müstevhişîne an-ğayrike râdîne bi-kadâike sâbirîne alâ belâike şâkirîne li-na’mâike mütelezzizîne bi-zikrike ferihîne bi-kitâbike Münâcîne bike fî enâi elleyli ve etrâfinnehâr Mübğidîne lid-dünyâ muhibbîne lil âhireti müştâkîne ila likâike müteveccihîne ilâ cenâbike müsteiddîne lil-mevti Rabbenâ âtinâ mâ ve-adtenâ ilâ rüsülike velâ tuhzinâ yevm-el kıyâmeti inneke lâ tuhlif-ül mî-âd. Allahümmec’al-it-tevfîka refîkanâ ves-sırât-el müstakîme tarîkanâ Allahümme evsilnâ ilâ makasidinâ ve tüb aleynâ inneke entet-tevvâb-ür-rahîm. Allahümme bike esbahnâ ve bike emseynâ ve bike nahye ve bike nemûtü ve ileyk-el masîr. Allahümme erinel-Hakka Hakkan verzuknâ ittebâahu ve erinel-bâtıla bâtılan verzuknâ ictinâbehu teveffenâ müslimîne velhiknâ bis-salihîn vedfa’annâ şerrez-zalimîne ve eşriknâ fî duâ-il-mü’minîn ve kınâ rabbenâ şerre mâ kadayte Allahümmağfir li-ümmeti Muhammedin, Allahümmansur ümmete Muhammedin. Allahümmerham ümmete Muhammedin. Allahümmahfaz ümmete Muhammedin. Allahümme ferric-an ümmeti Muhammedin. Allahümme tecâvez an ümmeti Muhammedin. Allahümme yâ Habîbettevvâbîne tüb aleynâ veyâ emânel Hâifîne âminnâ ve yâ delîl-el mütehayyirîne düllenâ ve yâ Hâdiyel mudillînehdinâ ve yâ ğıyâs’el müsteğisîne eğisnâ ve yâ Recâ el-münkatıîne lâ takta recâenâ ve yâ râhimel âsîne ırhamnâ ve yâ ğâfir-el müznibîne ığfirlinâ zünûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr Allahümme nevvir kulûbenâ Allahümmeşrah sudûrenâ Allahümme yessir umûrenâ Allahümmestür uyûbenâ yâ hafiyyel-eltâfi Neccinâ mimmâ nehâf. Allahümmağfirlenâ velivâlideynâ veli-meşâyihinâ veli-üstâzinâ veli ihvâninâ veli-ashâbınâ veli-ahbâbınâ veli-aşâirinâ veli-kabâilinâ ve limen lehu hakkun aleynâ ve limen vessânâ bid-duâ’il-hayri ve li-cemîil-Mü’minîne vel-Mü’minâti vel-müslimîne vel müslimâtı el ahyâ’ü minhüm vel-emvâtı Allahümmahfeznâ yâ feyyâd min cemi-il-belâ’i vel-emrad kâffeten bi rahmetike yâ erham-er-Râhimîn.

Hacı Mustafa Hayri Baba Hazretleri, Evradı Fethiyenin Münacat kısmını eski ihvanların malumu üzere okurlardı.Biz de onun hatırasını yad etmek üzere buraya aldık.(Bakınız Miftahül Kulub sayfa 546)

EUZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allahümme aslihil imâme vel eimmete verrâ-iye verrâ-iyyete ve ellif beyne kulûbihim fil hayrâti vedfağ şerre bağdihim an-bağdin Allahümme entel alîmün bi serâirinâ fe aslihhâ ve entel alîmü bi zünûbinâ fağfirhâ ve entel alîmü bi uyûbinâ festürhâ ve entel alîmü bihavâicinâ fekdihâ lâ türânâ haysün neheytenâ velâ tefkudnâ haysün neheytenâ eizzenâ bidtâati ve lâ tuzillenâ bil mağsiyeti eşğilnâ bike ammen sivâke vektağ annâ külle kâti-in yaktaunâ anke elhimnâ zikrike ve şükrike ve hüsne ibâdetike lâ ilâhe illellahü Mâşâallahü kâne vemâ lem yeşe’ lemyekün lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azîm. Lâ tuhayyibnâ fî ğafletin velâ te’huznâ alâ izzetin Rabbenâ lâ tüâhiznâ innesîna ev ahta’nâ rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehü alellezîne min kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bihî vağfü annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.

Allahümeğfir liümmeti muhammedin

Allahümmestur ümmete muhammedin

Allahümmecbür ümmete muhammedin

Allahümmensur ümmete muhammedin

Allahümme yessir li ümmeti muhammedin

Allahümme sehhil alâ ümmeti muhammedin

Allahümmeftahli ümmeti muhammedin

Allahümmesmah li ümmeti muhammedin

Allahümme sâmih ümmete muhammedin

Allahümme eyyid ümmete muhammedin

Allahümmenciz ümmete muhammedin

Allahümme es-id ümmete muhammedin

Allahümmensah ümmete muhammedin

Allahümmerham ümmete muhammedin

Allahümme azzim ümmete muhammedin

Allahümmehdi ümmete muhammedin

Allahümme veffik ümmete muhammedin

Allahümmerzuk ümmete muhammedin

Allahümmağfir seyyiâti ümmeti muhammedin

Allahümmed-af hasenâti ümmeti muhammedin

Allahümmağfir zünûbe ümmeti muhammedin

Allahümmestür uyûbe ümmeti muhammedin

Allahümme ferric kürûbe ümmeti muhammedin

Allahümme nevvir kulûbe ümmeti muhammedin

Allahümmeşrah sudûre ümmeti muhammedin

Allahümme yessir umûra ümmeti muhammedin

Allahümme vessığ kubûra ümmeti muhammedin

Allahümme ehlik ağdâ’e ümmeti muhammedin

Allahümmehtim bil imâni li ümmeti muhammedin

Allahümmahşurnî alel îmânimea ümmeti muhammedin

tahte livâi seyyidinâ muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme ve nelgâke ve ente Râdin annâ ğayre ğadbâne yâ Rabbel Âlemîne yâ Erhamerrâhimin.Ya Rabbi yâ Allah Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Senden sana sığındık, seni senden isteriz, önden sona sana sığındık ve sallallahü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaine amin velhamdülillahi rabbil âlemîne, ELFATİHA.

HER KİM 10 DEFA OKURSA ALLAH C.C. HZ. LERİ KIRK MİLYON SEVAP YAZAR.Eşhedü enlâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerîke leh, ilâhen, vâhiden, ehaden, sameden, lem yettehiz sâhibeten, velâ veleden, velem yeküllehu küfüven ehad.

 

Kaynak : Halisa ve Seçkinleri

Yazan    : Mehmet ALBAYRAK